Contact Us Jaipur

Jaipur Center

   13, NEMI NAGAR, GAUTAM MARG, VAISHALI NAGAR, JAIPUR, RJ.-302021.
   info.kmindzedu@gmail.com       +91-99288 91913


Visa ConsultingStudy PermitsSpoken EnglishIELTS / PTE